Димитар Георгиев

Translate of Computer Science and Programming Specialization

Покупки 0 комментариев
Translate of Computer Science and Programming Specialization
showcased - демонстрирани
recapture - възвръщане
imposed restrictions - наложени ограничения
session affinity - афинитет на сесията
minimal overhead - минимални режийни разходи
additive identity - добавка идентичност
additive inverses - добавки обръщане
minimal downtime - минимален престой
Congruent - съответен
implications - последствия
substantial - съществен
Subsidiary - спомагателен
enticing - привлекателен
tangled ball - заплетена топка
trajectory - траектория
adjacent - съседен 
despised - презрян ;linkage - свързване ; 
maligned - оклеветен ; rigorous - строг ; insignificant - незначителен ; overflow - препълване ; immutable /iˈmyo͞otəbəl/ - неизменен ; 
comprises - се състои ; enumerates /iˈn(y)o͞oməˌrāt/ - изброява ; 
refinement /riˈfīnmənt/ - изисканост ; preceded - предшествано ; 
precedence /priˈsēdns,/ - предимство ; wink - намигване ;
constraint /kənˈstrānt/ - ограничение ; stooges - подставени ; 
retrievals /riˈtrēvəl / - извличането на данни ; polling - избирателна ;
ties - връзки ; roughen edges - груби ръбове ; spindle - вретено ; 
evenly - равно ; warding - охраната ; shine through - свети чрез ; Abatement : Затихване ; mitigation - смекчаване ; resiliency - гъвкавост ; cipher - шифър ; ere - преди да ; convoluted - заплетен ; invoked - извиква ; 
enormous : огромен ; substituted : заместен ; 
powerfully expressive : силно изразителен ; confident : уверен ; reminiscent : напомня ; obscures : замъглява ; mishap : злополука ; 
Augmenting Types : Типове увеличаване ; oversight : надзор ; 
endowed : надарен ; fail by exhausting : неуспех чрез изчерпване ; 
auxiliary : спомагателни ;
exclamation : възклицание ;
ordinal : поредност ; discontinuous : непостоянен ;
entities : образувания; tedious : досаден; wraught : навита; 
workload : натоварване; devising   : Създаване;
lineage : родословие; 
irrelevant : неуместен ; 
descended : слязъл ;
ape : маймуна; vaguely : неясно; 
traits : черти ;
clobbering : кълбърбинг; 
notation  : означаване ; 
induce : предизвиква; 
In a sense : В известен смисъл; 
tampered  : подправен ; 
dreaded  : ужасен; durable  : издръжлив ; capabilities  : възможности; Handlers  : Манипулатори;
bestowing  : дарява; burdened  : обременен ;
hence : следователно; 
subscript : подпис; decrement : декремент;
ordinal : редно число / порядъчен /; 
sequential : пореден ;
oversight : надзор; embedded : вграден; Whereas : Като има предвид; two-dimensional : двуизмерен; cram  : набивам; stiff : твърд; terse : кратък; regular : редовен ;
bewildering /biˈwildər/ : озадачаващо; 
bewildered /bəˈwildərd/ : объркан;
indecipherable /ˌindiˈsīfərəbəl/ : неразгадаемо;
significant /sigˈnifikənt/  : значимо; 
skipping over : прескачане ;
misinterpreted  : неправилно тълкуван;
capturing  : улавяне; sloppy  : помия;
rigorous /ˈrigərəs /  : строг ; 
compatibility /kəmˌpatəˈbilitē/ : съвместимост; convoluted  : объркан; fractional  /ˈfrakSHənl/ : дробно;
exponent /exponent  :/ : показател; enclosed  : приложен; 
runtime  : време на изпълнение; 
quantifier  : количествен показател;
carriage return  : връщане на превоз; 
recurring  : повтарящи се; 
occurrences  : събития; 
rewind  : назад;
rewound  : пренавиване: 
greedy // : алчен; rough : груб; 
entityify : субект; outperforms /ˌoutpərˈfôrm/ : превъзхожда;
suppress : потискам; stately /ˈstātlē/ : възхитително;
assurance /əˈSHo͝orəns/ : увереност; undermine  : подкопавам;
nuisances /ˈn(y)o͞osəns/  : неудобства; 
never-too-distant future  : не твърде далечно бъдеще;  
Neatness counts : Чистотата се отчита;  
prevailing  : преобладаващ;  cues  : намек;
ambiguous : двусмислен; 
blunder  : грешка; 
Erroneous  : Грешно; 
vigorous  : енергичен; 
profane : осквернен; 
Thine /T͟Hīn/: Твой; 
peculiarities  : особености; flawlessly  : безупречно;
attractive nuisances /ˈn(y)o͞osəns /: атрактивни неприятности; 
enlightenment /enˈlītnmənt/ : просветление;
coerce /kōˈərs/ : принуда; 
dubious /ˈd(y)o͞obēəs/ : съмнително; 
terse /tərs/ : кратък;
reckless /reckless /: безразсъден; 
cryptic /ˈkriptik/ : загадъчен;
amiss /əˈmis/ : не както трябва ; clumsy /ˈkləmzē/ : тромав;
troublesome /ˈtrəbəlsəm/ : тревожен ; 
sloppy : небрежен ; 
slacks : спортни панталони ;
misspelled /misˈspel/ : неправилно написана;
disambiguation : недвусмисленост; elided  : премълчавам ;
resilient  /riˈzilyənt/ : устойчив; shorthand  : стенограма;  
unwieldy /ˌənˈwēldē/ : грозен;  Throughout /THro͞oˈout/ : През;
sycophantic /ˌsikəˈfantik/ : подмазвачески ; 
fearful /ˈfi(ə)rfəl/ : страх; vows /vou/ : обети;
ample /ˈampəl/ : предостатъчен; shoulddwell  : трябва да се спре;
rites  : обреди;
valiant /ˈvalyənt/ : доблестен;
embedded // : вграден; interoperate  : оперативна съвместимост; 
malicious  : злонамерени;
unsophisticated /ˌənsəˈfistəˌkātid/ : неопределен, некомплициран, невинен leisurely, meandering : небрежно, криволичещо ;
indispensable : необходим ; deduce /dəˈd(y)o͞os/ : извеждам;
marbles : мрамори ; perseverance /ˌpərsəˈvirəns/ : постоянство ;
overlooked : пренебрегван ; reprimand /ˈreprəˌmand/ : порицание ; thought through : обмислям внимателно ; 
ambivalent : противоречив ;
matchstick : кибрит;
pulleys, gears and leavers  : шайби, зъбни колела и лостове ; 
deductive reasoning : дедуктивни разсъждения ; 
detracts : накърнява;
predetermined conditions : предварително условие ; 
ushered /ˌəsəˈd / : въведен ; 
imply /imˈplī/ : предполага ;
ought /ôt/ : трябва ; reliable /rəˈlīəb(ə)l/ : надежден ; 
reduction /rəˈdəkSH(ə)n/ : намаление ; 
treated : третирани ; disparate /ˈdispərət/ : различен ; 
falters /ˈfôltər/ : колебае ; 
perverse /pərˈvərs/ : извратен ; filament /ˈfiləmənt/ : нишка;
reprecurtion /repri'kyrShn/ : репресия ; 
processed /ˈpräˌses/ : обработен ; 
skewed /skyo͞o/ : изкривен ; 
advent /ˈadˌvent/ : настъпване ; espousing : подкрепящ ; 
proponent /prəˈpōnənt/ : привърженик ;
dwindling / ˈdwindliNG/ : затихване ;
tempting /ˈtem(p)tiNG/ : съблазнителен ; 
provenance : произход ; 
unequivocally /ˌənəˈkwivək(ə)lē/ : недвусмислено ; 
interve : намесвам се ; subordinate : подчинен ;
stakeholders : заинтересованите страни  ; divisive : разделителен ; indefinitely /ˌinˈdef(ə)nətlē/ : за неопределено време ; 
interpret : тълкува; excerpt : откъс ; 
leeway : свобода на действие  ; 
inconsistent /ˌinkənˈsist(ə)nt/ : непоследователно ;
implies : предполага; incentives : стимули ;
apathetic /ˌapəˈTHedik/ : апатичен; 
equity /справедливост/ : справедливост;evasive /əˈvāsiv/ : уклончив ; 
wield /wēld/ : владея; 
interim /ˈin(t)ərəm/ : временен;
halves /havz/ : половини ; 
obesity /ōˈbēsədē/ : прекалена пълнота ;
grievance /ˈɡrēvəns/ : недоволство ;eagerly /ˈēɡərlē/ : с нетърпение ; flippant /ˈflipənt/ : лекомислен; 
flowery /ˈflou(ə)rē/ : цветист;callous /ˈkaləs/ : закоравял ;
bluntly /ˈbləntlē/ : безцеремонно ; affidavits /ˌafəˈdāvit/ : клетвени декларации ;self-renewed : самостоятелно обновена ;
utilised : използвани ;
contradictory /ˌkäntrəˈdikt(ə)rē/ : противоречив ; 
fussy /ˈfəsē/ : дребнав;
forthright /ˈfôrTHˌrīt/ : прям ;uncanny /ˌənˈkanē/ : тайнствен ;
curt : рязък ; clash : в конфликт; 
Comprehension : Разбиране ; 
Interpreting : Тълкуване ; bespoke  : поръчам ;
resilience /rəˈzilyəns/ : устойчивост: ;
adhered /ədˈhir/ : се придържат ;
stance /stans/ : позиция ;
thrifty /пестелив/ : пестелив ;disavow /ˌdisəˈvou/ : отказване ; 
ploughing // : оран; 
merger /ˈmərjər/ : сливане; 
imminent /ˈimənənt/ : непосредствено: ; 
significance /siɡˈnifikəns/ : значимост ;
incumbent /inˈkəmbənt/ : действащия  : ;outstanding  : изключителен  : ; defer /dəˈfər  : отлагане ; 
stipulate  : предвижда; 
appraisal  : оценка ;
excerpts  : откъси ; 
compliance /kəmˈplīəns/ : съгласие;  
has taught me so much   : толкова ме научи: ; 
chore /CHôr/ : скучна работа; predecessor‘s /ˈpredəˌsesər/ : предшественик:; 
assertive : изтъкващ; 
resilient and tenacious : издръжлив и упорит ;
deteriorating : влошаващата ; 
upset : разстроен ;impart  : предоставяне ;
redemption  /rəˈdem(p)SH(ə)n/ : изкупуване, ;
terrific : страхотно ;
Circulation : обръщение ; 
manning : заемам мястото си; 
monthly :  3 month : месечно: 3 месеца;
Chamber of Commerce : Търговска камара ;
establish : установява ;
worthwhile /ˌwərTHˈ(h)wīl/ : си заслужава ; 
ethos /ˈēTHäs/ : произход ; a
lleged /əˈlejd/ : твърди се:;
persuade /pərˈswād/ : убеждавам: ;
behavioural /bəˈhāvyərəl/ : поведенчески;
recouped : възстановен; 
detents : ограничител ;
reasonable  : разумен ;
cite  : цитирам:; subsequent : последващи ; 
empathize : съпричастни: ; 
reassure /ˌrēəˈSHo͝or/ : успокоявам;
manning : попълване ; 
remit : мисия;
reimbursement : възстановяване ;
docile /däsəl/ : схватлив ;
daunting /ˈdôn(t)iNG/: обезсърчавам; 
acumen /əˈkyo͞omən/: проницателност:; 
to glean //: да събира;
flustered : раздразнен;
Beware : Внимавай : ; 
bias : пристрастия ;unearth /ˌənˈərTH/ : изкопавам: ;
merits : заслуги;
assertiveness / assertiveness/ : увереност ;
sulking : цупя се ;
articulate // : изразявам ; 
collaboration : сътрудничество; 
courteously : любезно ;
subservient /səbˈsərvēənt/  : подчинен: ;
inevitable /inˈevidəb(ə)l/ : неизбежно ; 
scribe  : писар; imminent : непосредствено; 
emulate /ˈemyəˌlāt/ : подражавам: ;
benchmarks // : показатели: ;
insightful : /inˈsītfəl/ : проницателен: ;
dismissal /ˌdisˈmis(ə)l/ : уволнение: ; 
nuisance /ˈn(y)o͞osəns/ : неудобство ;
Inferences /ˈinf(ə)rəns/ : изводи;
vivid : ярки ; revolve /rəˈvälv/ : обсъждам ; 
caveat /caveat/ : възражение ;
condemn /condemn/ : осъждам 
; ; ; ; ; ;

; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

\

 

tility - летливост Glean glean () ето и ест поведенчесски паттерн цепочка обяжанносте.

У меня 
я поступил по другому
В ето 
Мъй будеm
Мъйt на current.next
По 
Memento / Хранитель / Снимок
Ето вие 
 • Если его  спрашивает заначение заранее въйчисленъй аргументъй той възвращает и всю. 
 • За
  предатавит в виде строке либо числа
 •  
Назад Вперед
Войдите или зарегистрируйтесь
чтобы оставить комментарий